Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Εγχειρίδιο-οδηγός για την εξαγωγή εμπορευμάτων, Δεκεμβρίου 2023.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και των πολιτών από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκδίδει το «Εγχειρίδιο–Οδηγό για την εξαγωγή εμπορευμάτων», για την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς και στους εν γένει συναλλασσόμενους, σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.
Στο εν λόγω Εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς (οικονομικοί φορείς και συναλλασσόμενοι γενικότερα).

΄Πατήστε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό Εγχειρίδιο-οδηγός για την εξαγωγή εμπορευμάτων